Publications

Please see below for a list of publications from CMSA postdocs and visitors, written with the support of the CMSA.  The articles are arranged alphabetically by last name of the CMSA members.

A

Aghil Alaee

Benjamin Allen

B

Jörn Boehnke

Dennis Borisov

C

Yu-Ting Chen

Piotr Chruściel

D

Camillo De Lellis

Charles Doran

E
F

Xu-Qian Fan

  • Phase transition layers for inhomogeneous Allen-Cahn equation

Felix Finster

G

Xinqi Gong

Zheng-Cheng Gu

Nishanth Gudapati

H

Rani Hod

Hansol Hong

Feimin Huang

I

Amer Iqbal

J

Ravi Jagadeesan

K

Atsushi Kanazawa

Spiro Karigiannis

Kenji Kawaguchi

Mark Kempton

Enno Keßler

Hyungchul Kim

Scott Kominers

Liang Kong

Can Kozcaz

Mrinal Kumar

L

Hai Lin

Qian Lin

Chien-Hao Liu

M

Hossein Movasati

Florentin Münch

N

Sze-Man Ngai

P

Du Pei

Q
R

Ross Rheingans-Yoo

Suvrat Raju

S

Burkhard Schwab

Benjamin Schweinhart

Itamar Shamir

Artan Sheshmani

Michael Simkin

Philippe Sosoe

T

Mikhail Tikhonov

Valentino Tosatti

U

Mithat Unsal

V

David Vegh

Sergiy Verstyuk 

W

Juven Wang

Yifan Wang

Ben Weinkove

Fuzhou Wu

Tianqi Wu
X

Zhong-Zhi Xianyu

Dan Xie

Zhouping Xin

Y

Wenbin Yan

Peng Ye

Mei-Heng Yueh

Z

Huihui Zeng

Qiang Zeng

Jun Zhang